Aksion!

Komplet prej 5 Librave: Shehadeti, Përse namazi, Agjërimi, Zekati, Haxhi

CHF 20.00 CHF 10.00

Komplet prej pesë librave mbi shtyllat kryesore të fesë islame. Të shpjeguara në mënyrë të shkurtë dhe shumë qartë mbi vlerën, kuptimin dhe rëndësinë e secilës prej tyre. Duke filluar nga Shehadeti, dëshmia e besimit Islam, pastaj vazhdon me pyetjen Përse Namazi, duke vazhduar me Agjërimin, edukatë dhe vetëngadhnjim, në mënyrë shumë të qartë shpjegohet Zekati si pastrim dhe shtim i pasurisë dhe në fund shpejgohet Haxhi, kuptimi, kushtet dhe konditat e tij. Një komplet prej 5 librave që duhet të gjendet në qdo shtëpi të muslimanit.

Out of stock

Përshkrimi

Komplet prej 5 Librave:

Libri i parë: Shehadeti dëshmia e besimit Islam
Autorë:Ebul A’la el-Mevdudi, pjesë nga libri: Të kuptuarit e drejtë të Islamit
Përktheu: Metin Izeti
Redaktor profesiona: Muhamed Mustafa
Redaktura gjuhësore: Dr. Mehmet Halimi
Korrektore: Fatmire Ajdini – Hoxha
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Libri i dytë: Përse Namazi
Titulli i origjinalit: Niçin Namaz?
Autorë: Vehbi Karakash
Shqiproi: Naser Bytyqi
Redaktura gjuhësore – korrektor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Libri i tretë: Agjërimi, edukatë dhe vetëngadhnjim
Titulli i origjinalit: Es-Sawmu – terbijetubn we xhihadun
Shqiproi: Nexhat Ibrahimi
Redaktura gjuhësore: Jusuf Gashi, Fatmire Ajdini – Hoxha
Korrektor: Hajrullah Hoxha, Fatmire Ajdini – Hoxha
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Libri i katërtë: Zekati, pastrim dhe shtim i pasurisë
Autorë: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, pjesë nga libri Fikhu Hanefi 1
Përktheu: Dr. Selim Sylejmani
Redaktura profesionale: Mr. Flamur Sofiu
Redaktura gjuhësore: Dr. Hysen Matoshi
Korrektor: Blerim Halili
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë

Libri i pestë: Haxhi, kuptimi, kushtet dhe konditat
Autorë: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, pjesë nga libri Fikhu Hanefi 1
Përktheu: Dr. Selim Sylejmani
Redaktura profesionale: Mr. Flamur Sofiu
Redaktura gjuhësore: Dr. Hysen Matoshi
Korrektor: Blerim Halili
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Për botuesin: Mr. Nuredin Ahmeti
Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA –Dega Prishtinë