Rregullorja (AGB’s)

Kuotimi-dhënia e çmimit

çmimet e dhënë vlejnë derisa mos të ndryshojnë çmimet nga shtëpia botuese apo nga furnizuesi (i mallit). Ne kemi të drejtë në veçanti të bëjmë përshtatjen e çmimeve.

Porositë (e mallit)

Parimisht me rastin e paraqitjes së porosisë së mallit, ju keni obligim (të njëjtin ta merrni).Në rast të paraqitjes së pengesave për furnizimin e mallit-artikullit, ju do të merrni njoftimin për të sa më shpejtë që është e mundur nëpërmjet email-it (postës elektronike).Ju keni mundësi ta anuloni kërkesën për mallin e porositur çdo kohë.

Siguria dhe mbrojtja e të dhënave

Të dhënat tuaja personale janë te ne në duar të sigurta dhe askujt nuk do ti jepen përveç Fondacionit të Rinisë Islame për shfrytëzim dhe për të disponuar me to.

Të gjitha të dhënat që ju na i ofroni neve, ju mundësojnë juve të realizoni një blerje të volitshme dhe të sigurt. Kur ju porositni diçka, neve na duhet emri juaj dhe mbiemri, email-i apo adresa juaj elektronike-adresa dhe adresa e dërgimit (pranimit të mallit).

Për të realizuar një shërbim të sigurt, është e nevojshme që ju të regjistroheni. Andaj përfitoni nga shërbimet tona vijuese:
-Biobliotekë transferi (shkarkimi nëpërmjet kompjuterit);
-Shkrimi i “recensioneve” – rishikimit të teksteve dhe administrimi i tyre;
-Pasqyrë e historikut të porosive
-Deponimi-futja e adresës suaj;
-Pasqyrë e letrës së lajmeve të ashtuquajtur “Newsletter”; dhe
-Listë njoftimi

Kur ju lajmëroheni për një të ashtuquajtur “Newsletter”, neve na duhet adresa juaj elektronike-emali-i.Vetkuptohet ne ju dërgojmë juve vetëm “Newsletter” për të cilën jeni deklaruar.

Kënasia e juaj si klient i Webfaqes www.islamischen.ch është cilsia e jonë Kryesore.

Furnizimi brenda Zvicrës

Furnizimin zakonisht e bëjmë nëpërmjet postës

– Ne ua faturojmë shumën prej CHF 10.00 për furnizim të mallit me prioritet

Furnizimi anekënd botës

Dërgesa e mallit bëhet me postë në bazë të pagesës paraprake të mallit-artikullit. Në vijim po japim një pasqyrë të kushteve të dërgimit dhe kohës së furnizimit të artikullit:

Europa/Shtetet mesdhetare

Kërkesë prioriteti CHF 45.00 (3 deri në 7 ditë. )
Kerkesë ekonomike CHF 38.00 (8 deri 15 ditë. )

Vendet tjera

Kërkesë prioriteti CHF 70.00 (5 deri 10 ditë. )
Kërkesë ekonomike CHF 50.00 (10 deri 25 ditë.)
Koha e furnizimit të mallit është sipas afatit të furnizimit të artikullit në mbështetje të katalogut. Sipas destinacionit dhe peshës së artikullit mund të faturohen edhe shuma plotësuese për shpenzimet doganore.

Furnizimi-dërgimi i mallit

Furnizimi – dërgimi i mallit bëhet në mënyrë postare nëpërmjet të dërgimit të mallit të porositur në adresë të dhënë të porositësit (blerësit). Të gjitha shpenzimet e dërgimit të mallit do ti faturohen porositësit-blerësit madje edhe para kryerjes së porosisë. Me rastin e livrimit të mallit në botën e jashtme , blerësi i mbulon shpenzimet plotësuese të tatimit dhe të doganës. Parimisht shitësi do ta respektojë kohën e furnizimit të prezantuar në faqe të internetit (website), derisa të kryhet –realizohet porosia apo të dorëzohet ajo në kohën e dhënë-paraparë. Shitësi ka të drejtë të bëjë furnizim të pjesërishëm të mallit. Mirëpo në rast të tillë shpenzimet e shkaktuara plotësuese nuk do ti ngarkohen porositësit-blerësit.

Kushtet e pagesës

Brenda 10 dita duke filluar nga data e faturimit

KTHYERJA E MALLIT (REKLAMACIONI)

Ne pranojmë mallin e reklamuar i cili është në gjendje të prishur të shitjes brenda 10 ditë , në ketë rast blersit i anulohet fatura. Programe kompjuteri (Software ), prodhime të multi-medias dhe zëbartëse (sound carrier angl.), video dhe DVD për shkak të të drejtave autoriale janë të përjashtuara. Me rastin e gabimeve të prodhimit dhe furnizimit të gabueshëm ne ua zëvendësojmë atë artikull me një tjetër në gjendje të rregullt. Luteni ta jepni numrin e klientit, numrin e faturës dhe arsyen pse kthehet – reklamohet malli. Kthimi- reklamimi i mallit mund të pasoja -përgjegjësi/rrezik.

Gjykata kompetente (për zgjidhjen e kontesteve eventuale)

është në Cyrih.

Zürich, Korrik 2017